Opći uvjeti putovanja

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ugovora, odnosno uputnice/vaučera sklopljenoga između Elle Travel D.O.O (u nastavku Elle Travel agencija), odnosno ovlaštene agencije i putnika koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman. Organizator putovanja je putnička agencija koja je u ugovoru o putovanju navedena kao organizator putovanja i jamči za provedbu objavljenog programa prema sadržaju aranžmana. U slučaju da je u posebnim uvjetima poslovanja ili pojedinom programu u vezi bilo koje od točaka ovih općih uvjeta i uputa određeno drukčije, vrijedi navedeno odnosno odredba navedena u programu.
U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe ovih općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio turistički aranžman. Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je obavila važeću rezervaciju ili obavila kupnju i uplatu Elle Travel turističkog aranžmana ili druge usluge i na njih se odnose ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane.

Putnik se može prijaviti za turistički aranžman koji u svojoj ponudi nudi Elle Travel u bilo kojoj Elle travel poslovnici ili partnerskoj agenciji. Prilikom prijave Elle travel i putnik sklopit će ugovor koji je ujedno i potvrda o rezervaciji, a sadržava podatke o putnikovu turističkom aranžmanu ili se poziva na program aranžmana gdje su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva program putovanja te platiti akontaciju i troškove prijave, odnosno rezervacije. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda Elle Travel agencija naplaćuje polog za sastavljanje ponude u visini od 20,00 KM koje ukoliko se aranzman realizira,  ukupna cijena aranzmana ce biti umanjena za cijenu gore navedenog pologa.  U slučaju da putnik prilikom prijave ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice otkazivanja putovanja nastalih zbog pogrešnih podataka. Prijava putnika je obavezujuća. Odstupiti se može samo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja. Ugovor postaje važeći potpisom naručitelja ili samim plaćanjem bez obzira na to je li potpisan. Obavezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, uplatu prijave ili njezina dijela, uplatu troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka.

Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na Elle Travel blagajni ili u partnerskoj agenciji, odnosno kad Elle Travel dobije doznaku na svoj transakcijski račun. Prilikom prijave putnik plaća akontaciju u iznosu od 30 % cijene aranžmana, odnosno onoliko koliko je navedeno u programu putovanja i troškove rezervacije. Preostali dio cijene aranžmana putnik mora platiti najmanje pet dana prije početka putovanja za višednevne aranžmane, a 48 sati za jednodnevne izleta, odnosno onako kako je navedeno u programu.
Ako putnik ili njegovo prijavno mjesto ne plate preostali dio cijene aranžmana u predviđenom roku, smatra se da je putnik otkazao ugovor o putovanju i primjenjuju se odredbe o putnikovom otkazu ugovora o putovanju iz VII. točke ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane. Pravodobno i pravilno plaćena akontacija i troškovi prijave jamče putniku – pod uvjetima određenima ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno pod uvjetima definiranima posebnim uvjetima poslovanja ili programom – sudjelovanje, odnosno slobodno mjesto u pojedinom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik može platiti gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja. U skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja turističkog aranžmana ili druge Elle Travel usluge, Elle Travel ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu ako bude trebalo vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju. Posebni uvjeti plaćanja navedeni su u ponudi ili cjeniku usluga.

Cijene putovanja su određene programom putovanja i vrijede od dana objave programa.
Putnik je, osim osnovne cijene turističkog aranžmana, dužan platiti i sve obavezne doplate (vize i sl.) koje se, ukoliko nisu uračunate u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom turističkog aranžmana, te mogućim neobveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obavezu putnika.
Organizator putovanja ima pravo povisiti cijenu najkasnije 20 dana prije početka putovanja, u slučaju da je došlo do promjena u tečaju ugovorene (dogovorene) valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva, ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim lukama i sl.) koji utječu na cijenu putovanja.
Povišenje cijene izračunava se s jednakim postotkom koliko su povećani prije navedeni elementi kalkulacije. Organizator će obavijestiti putnika o mogućoj promjeni cijene putovanja. Elle Travel u programu može preporučiti da putnik usluge (fakultativni izleti, najam sportske opreme i sl.) plati na licu mjesta. Elle Travel u programu može odrediti cijenu aranžmana, pri tome izričito navodeći da se cijena može sniziti ukoliko se prijavi određeni broj putnika odnosno nastupe drugi precizno određeni uvjeti. Takva odredba ni u kom slučaju ne jamči da će nastupiti uvjeti za snižavanje cijene aranžmana, a putnik nema pravo odstupiti od ugovora zato što uvjeti za potencijalno snižavanje cijene nisu nastupili. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju. Ukoliko je više mogućih popusta i/ili povoljnosti, putnik može izabrati onu koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana uključene su troškovi prijevoza, hotelske i ostale usluge navedene u programu putovanja, te organizacija putovanja.
Ako u programu nije drukčije definirano, cijene pojedinoga turističkog aranžmana vrijede za jednu osobu i za smještaj u dvokrevetnoj sobi.

Posebne usluge su one koje u pravilu nisu uključene u osnovnu cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, putno zdravstveno osiguranje (PZO),posebna prehrana, fakultativni dodatni izleti i sl.).U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane posebne odnosno dodatne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave, i doplatiti ih osnovnoj cijeni aranžmana. Objavljene cijene dodatnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Ukoliko putnik nije ugovorio putno zdravstveno osiguranje (PZO) posredstvom  Elle travel Agencije, Elle travel Agencija smatra da je putnik samostalno ugovorio PZO, te ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepredvidjenih dogadjanja (zdravstvenih problema, nezgode, otkaza putovanja..). Za putnike koji ugovore putno zdravstveno osiguranje putem Agencije,  napominjemo da je Elle travel Agencija samo posrednik  pri ugovaranju PZO, te ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav prigovor i/ili nepriznavanje prava od strane osiguravajućeg društva prema putniku na temelju njegovog zahjteva za isplatu po ugovorenom paketu putnog osiguranja i/ili pojedinačnih polica osiguranja

Putnik ima pravo na otkaz putovanja samo na prijavnom mjestu gdje se prijavio. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Elle Travel ima pravo na povrat troškova zbog otkaza ugovora o putovanju. Visina povrata troškova ovisi o vremenskom roku u kojem je putnik otkazao putovanje. Ako je putnik otkazao ugovor o putovanju, dužan je Elle Travel platiti administrativne troškove u visini od 20,00 KM preko uputnice odnosno vouchera ili direktno u poslovnicama Elle Travel agencije. U slučaju da su u programu uvjeti povrata troškova zbog otkaza ugovora o putovanju drugačije određeni, vrijede uvjeti određeni u programu.
Visina povrata troškova otkaza aranžmana ovisi o vremenskom roku prije dana početka usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju:

U svim slučajevima kada je predmet ugovora kupovina avio karata, Elle Travel, osim troškova storniranja i administrativnih troškova, ima pravo i na zadržavanje rezervacijske pristojbe (TSC).
Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon njegova početka, Elle Travel odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana. U slučaju da su u programu uvjeti povrata troškova zbog otkaza ugovora o putovanju drukčije određeni, vrijede uvjeti određeni u programu. Prilikom otkaza putovanja putnik mora potpisati dokument o otkazu koji će mu na potpis pružiti prodavač. Ako putnik odbije potpisati taj dokument, smatra se da putovanje nije otkazao.
Tijekom putovanja putnik može prekinuti putovanje na svoju želju i pismenom izjavom o prekidu. Ako za vrijeme putovanja putnik prekine putovanje, nakon povratka nema pravo na povrat troškova ili uplaćenog iznosa, ni djelomično niti u cijelosti.
Ukoliko putnik za vrijeme putovanja na vlastitu želju promijeni program odnosno ne putuje po programu koji je sastavni dio ugovora s Elle Travelom, smatra se da je putnik odstupio od ugovora za vrijeme putovanja. I u tom slučaju nema pravo na povrat troškova ni novca od kupovine, ni djelomično ni u cijelosti. U tom slučaju, putnik je odgovoran za troškove i štetu koju je promjenom programa prouzročio.
U slučaju promjene programa na vlastitu želju i zbog više sile, bez da za to postoje razlozi od strane Elle travel-a zbog neprimjereno izvedene usluge, putnik nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu ili smanjivanje cijene.
Putnik odnosno prodajno mjesto može nakon zaključivanja ugovora promijeniti ime i broj putnika, smještaj, datum putovanja, iako pod uvjetom da je takva promjena moguća bez otkazivanja aranžmana. Za svaku takvu promjenu Elle Travel naplaćuje putniku administrativne troškove u visini od 20,00 KM. U slučaju da su troškovi promjene viši, osobito kada aranžman uključuje prijevoz čarterom ili prijevoz redovnom zrakoplovnom linijom i kada nastanu troškovi zbog otkaza ili promjene od strane izvođača, Elle Travel zahtijeva isplatu stvarnih troškova nastalih zbog promjene.

Ako putnik prilikom prijave predviđa da bi možda zbog određenih okolnosti (koje mogu nastupiti kod njega ili članova njegove uže obitelji) morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Sporazum o osiguranju od otkaza putovanja može se sklopiti najkasnije na dan potvrde rezervacije i vrijedi samo u slučaju službenih poziva, neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrti u užoj obitelji (bračni drug, roditelji, djeca). Putnik može tražiti povrat uplaćenog iznosa na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja samo uz priložene odgovarajuće pismene dokaze.
Osiguranje od otkaza putovanja iznosi 5% cijene aranžmana. Programom se može posebno odrediti drugačija visina osiguranja od otkaza putovanja, odnosno da osiguranje od otkaza putovanja nije moguće.
Bez obzira na uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja, u slučaju putnikovog otkaza putovanja Elle Travel ima pravo na povrat administrativnih troškova koji iznose 20,00 KM po uputnici/voucheru te pravo na zadržavanje iznosa uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja.
U slučaju da je predmet ugovora o putovanju kupnja zrakoplovnih karata, Elle Travel uz administrativne troškove zadržava i rezervacijsku pristojbu (TSC). Putnik na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja ima pravo na povrat uplaćenog iznosa za ugovorom dogovorene turističke usluge, umanjene za administrativne troškove, uplatu osiguranja od otkaza putovanja i TSC. Elle Travel ne odgovara za druge moguće troškove koje je putnik imao pri planiranju putovanja ili druge turističke usluge prema ugovoru o putovanju (npr. troškovi cijepljenja, vize, putni troškovi i sl.).
Putnik ima pravo tražiti povrat uplate na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja, u slučaju da ugovor o putovanju zbog gore navedenih razloga otkaže najkasnije dva sata prije početka putovanja. Kao početak putovanja koji može početi organiziranim autobusnim, zrakoplovnim ili brodskim prijevozom, računa se sat autobusnog, zrakoplovnog ili brodskog polaska.
U slučaju da u turistički aranžman nije uključen organizirani prijevoz, kao početak putovanja računa se sat kada bi putnik morao preuzeti smještajni objekt (obično 14:00).
Ako putnik putovanje ne započne na dan koji je određen kao početak putovanja i putovanje prije samog početka pismeno ne otkaže, nema pravo na zahtjev za povratom uplate na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja. Pri turističkim aranžmanima u koje nije uključen organiziran prijevoz, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako se na dan početka putovanja nije prijavio u smještajni objekt.
Smatra se također da putnik nije započeo putovanje odnosno da je odstupio od ugovora ako putnika nije na prijevoz primio prijevoznik (zrakoplovni, brodski , autobusni i slično), iz bilo kojih razloga koji mogu biti sigurnosne ili regulativne prirode, bez obzira na to je li se to dogodilo na početku ili za vrijeme putovanja. Putnik je u tom slučaju odgovoran za svu nastalu štetu i nema pravo zahtijevati nikakav povrat na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja. Putnik isto tako nema pravo na povrat na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako ne priloži odgovarajuće pismene dokaze o opravdavajućem razlogu otkaza putovanja.
Zahtjev za povratom novca na temelju osiguranja od otkaza putovanja nije moguće podnijeti nakon datuma početka putovanja, a ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.
U drugim slučajevima dokumentirane više sile koji ne spadaju u događaje koje pokriva osiguranje od otkaza putovanja i zbog kojih putnik otkaže putovanje odnosno odstupi od ugovora, Elle Travel ima pravo na povrat svih svojih već nastalih troškova, kao i na one koji će nastati samim otkazivanjem putovanja. Viša sila mora biti dokumentirana važećim službenim dokumentima i takva da je prije potpisivanja ugovora nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.
U slučaju da putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza turističkog putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva.

Elle Travel u skladu s važećim zakonodavstvom zadržava pravo na otkaz putovanja ili na promjenu programa putovanja. Elle Travel zadržava pravo na otkaz putovanja najkasnije 2 (dva) dana prije predviđenog polaska u slučaju višednevnih putovanja i 24 sata (dvadeset i četiri sata)za jednodnevna putovanja, ako se za putovanje ne prijavi potreban, u programu ili ugovoru o putovanju naveden, broj putnika.
Ako u programu ili u ugovoru o putovanju nije drugačije navedeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu je sljedeći:

Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države i države u koju ili kroz koju putuje.  Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeću putnu ispravu ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s kojom može ući u pojedinu državu. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa. Elle Travel za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja putnika iz takvih razloga ne odgovara. Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka koji je u programu određen, dobiti vizu za države u koje putuje i obaviti cijepljenja koja su obvezna za te države. Ako putnik navedene obveze ne ispuni, Elle Travel odlučuje o odredbama putnikovog otkazivanja putovanja. U slučaju da je Elle Travel zadužen za pribavljanje vize putniku, Elle Travel ne jamči uspješnost dobivanja iste. Elle Travel putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize. Elle Travel ne jamči za točnost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Elle Travel-a pri dobivanju vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno i to u iznosu od 30,00 KM po osobi za usluge Elle Travel-a. Ako putnik Elle Travel-u nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize. Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (zrakoplovni, brodski, autobusni…) putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim suputnicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik.
Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzročenu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju na licu mjesta.

  1. Obavijesti prije polaska/putovanja

Elle Travel prije putovanja ne šalje putnicima obavijesti klasičnom poštom, osim ako u programu nije drugačije određeno. Putnici će primiti obavijesti prije putovanja na svoju e-mail adresu (u slučaju da su je naveli prilikom prijave); u protivnom obavijesti mogu preuzeti na svom prijavnom mjestu gdje će biti dostupna najkasnije pet (5) do sedam (7) dana prije početka putovanja. Elle Travel putnicima je također na raspolaganju e-mail adresa info@elletravel.ba i telefonski broj 035/258-099; na kojima mogu zatražiti obavijesti. Obavijesti prije putovanja na jednodnevne izlete te za sve aranžmane s vlastitim prijevozom ne pripremaju se jer su sve upute navedene na samom programu putovanja.
U slučaju da putnik do jednog (1) dana prije polaska nije primio obavijesti na svoju elektronsku adresu, molimo ga da se javi na svoje mjesto prijave odnosno na gore navedenu e-adresu i/ili telefon.
Štetu koja može nastati jer je putnik dao nepotpunu ili nepravilnu adresu (klasičnu i/ili elektronsku) prilikom ispunjavanja uputnice/vouchera, ugovora i/ili obavijesti, snosi putnik.

  1. Zdravstveni propisi/prtljaga

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju. Cijepljenje je također obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisivanjem ugovora o putovanju; to nije opravdani razlog za prekidanje ugovora ukoliko ne postoje kontraindikacije za putnikovo zdravlje. U tom slučaju putnik je dužan predočiti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde – žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima.
Elle Travel ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

  1. Prtljaga

Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik; oni ne odgovaraju za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađe prtljage i/ili drugih dragocjenosti u hotelu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik mora sam adresirati na prijevoznika, hotel odnosno drugog neposrednog ponuđača usluge. Za prijevoz posebne prtljage putnik je dužan doplatiti troškove prijevozniku na licu mjesta. U svakom slučaju, prijevoz takve vrste prtljage obvezno je najaviti već prilikom prijave; bez obzira na to, Elle Travel zbog ograničenog kapaciteta u svakom slučaju zadržava pravo odbiti prijevoz takve vrste prtljage. Sve troškove odnosno štetu koja može nastati zbog toga snosi sam putnik. Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Pri avioprijevozu putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika); svaki dodatni kilogram putnik sam mora doplatiti na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema odredbama avioprijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.
Kod avio prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na temelju propisa koji vrijede u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba ispuniti obrazac PIR avio kompanije koja je obavila prijevoz te ispunjeni obrazac predati predstavniku avio kompanije, a jedan primjerak mora zadržati za sebe. Na temelju tog obrasca avio kompanije može mu isplatiti odštetu, i to u skladu s propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Elle Travel ne odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i osobnih isprava iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) i prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova i sl.) Prtljaga koju putniku unese u kabinu prevoznog sredstva ili u prtljaznik biti ce označeno od strane ovlaštenih predstavnika agencija ili partnerske agencije (odbijanje oznacavanje prtljage putnika smatra se povredom ugovornih obaveza i odustajanja od putovanja bez prava nadoknade stete).

  1. Točnost prijevoznika

Elle Travel ne odgovara za točnost prijevoznika u kopnenom, morskom i zračnom prometu kada se taj odvija javnim prijevoznim sredstvima, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je odgovarajuće određena u ugovoru između putnika i prijevoznika i stupa na snagu s uporabom prijevoznog sredstva. Elle Travel ne odgovara za štetu koja može nastati zbog zakašnjenja, otkaza ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. Elle Travel zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i smjera leta (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.) koji mogu nastupiti zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja koja su najčešće posljedica preopterećenosti zračnog prostora, štrajkova i lošeg vremena; na njih organizator nema utjecaja.
Promjene iz prošloga stavka kod paketnih putnih aranžmana ne smatraju se promjenom programa putovanja jer su prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni isključivo dolasku na destinaciju i odlasku s nje te s tim povezanim transportima, a ne odmoru.
Putnik je dužan 48 sati prije povratka kod predstavnika organizatora provjeriti sat povratka.

  1. Prijevoz autobusom (grupni aranžmani)

Putnik ima obavezu dolaska na mjesto polaska u dogovoreno vrijeme.

U turističkom autobusu nije dozvoljeno:

Za realizaciju fakultativne ponude potreban je minimum od 20 prijavljenih putnika; fakultativna ponuda nije obavezni dio programa i plaćanje je na licu mjesta voditelju putovanja u eurima osim ako u programu putovanja nije drugačije navedeno. Cijena se sastoji od troškova rezervacije i organizacije, prijevoza, usluga voditelja putovanja itd. Lokalnu valutu države u koju putujete možete nabaviti u bankama u BIH prije polaska na putovanje. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledati situaciju da su u autobusu, glazba i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u autobusu se ne može za svako sjedalo individualno podesiti i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumijevanje među putnicima i osjećaj zajedništva sa svima kao i voditeljem i vozačem autobusa.

Zaustavljanje radi usputnih odmora određeno je propisima o radnom vremenu i obveznim odmorima vozača, zaustavljanja su na usputnim stajalištima u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uvjeta na putu, predviđene pauze tijekom vožnje su okvirno svakih 2,5 sata, uz minimalnu pauzu od 15 minuta. U turističkim autobusima nema WIFI, nema utičnica i nije moguće koristiti WC u autobusu. Program nije prikladan za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tijekom putovanja ovisi o objektivnim okolnostima (npr. dužini trajanja razgleda, terminima polazaka, vremena dolaska kao i daljeg rasporeda putovanja). Putnicima koji za cilj imaju posjet izložbama, lokalitetima i slično (koje nisu dio programa), molimo da samostalno na internetu provjere radno vrijeme istih i da željeni posjet usklade sa slobodnim vremenom na putovanju


Osoblje je dužno  opomenuti osobu koja postupa protivno odredbama ovoga članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, prometno osoblje pozvat će osobu da napusti turistički autobus.

  1. Gubitak osobnih/putnih isprava

Ako putnik tijekom putovanja izgubi osobne isprave ili su mu iste ukradene, a nužno su potrebni za nastavak putovanja ili za povratak u domovinu, putnik mora o vlastitom trošku izraditi nove.
Pri sređivanju formalnosti u vezi s time putnik se može za savjet i pomoć obratiti vođi putovanja ili Elle Travel predstavniku. U slučaju da putnik zbog gubitka ili krađe osobnih isprava mora prekinuti putovanje, nema pravo na bilo kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrata troškova.

  1. Informacije

Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju Elle Travel više nego odredbe u programu ili ponudi. U slučaju nejasnoća računa se kao važeće: pismena ponuda, pismena informacija ili pismeno obrazloženje.
Stranka koja svoje usluge naručuje preko interneta ili telefonskom prodajom, te je stoga vješta u korištenju uslugama takve vrste, dužna je sve za nju potrebne informacije pribaviti sama preko internetskih stranica smještajnog objekta ili destinacije za odmor. UPUTE i POSEBNI UVJETI te KORISNE INFORMACIJE objavljene u katalozima i/ili cjenicima vrijede za sve aranžmane, za grupne i individualne odlaske, za raspisane i posebno pripremljene programe i rezervirane usluge, te su sastavni dio OPĆIH UVJETA. Fotografije objavljene na internetu i u reklamnim materijalima informativne su prirode; Elle Travel ne jamči za potpunost i vjerodostojnost podataka, te izgled osim ako takvo jamstvo nije izričito navedeno. Upute u vremenskim tablicama višegodišnji su statistički prosjek i služe samo kao orijentacija putniku; iz tog razloga Elle Travel ne odgovara u slučaju neusklađenosti tih podataka i činjeničnog stanja.

  1. Posebni uvjeti i upute za turističke aranžmane

Ovi posebni uvjeti vrijede za, pojedinačno određene, nabrojene turističke aranžmane (međukontinentalna putovanja, krstarenja, tečajevi stranih jezika, …) u onom dijelu koji se razlikuje od ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane; u protivnom i za ove aranžmane vrijede opći uvjeti za turističke aranžmane i upute odnosno odredba u pojedinačnom programu ako je tamo drugačije određeno.

U slučaju smještaja u apartmanima

U slučaju da se željeni, naručeni i plaćeni turistički aranžman temelji na smještaju u apartmanskim objektima odnosno pojedinim apartmanima, ulazak u apartman moguć je nakon 16.00 sati na dan početka pojedinačnog aranžmana. Zadnjeg dana pojedinačnog aranžmana apartman je potrebno napustiti do 10.00 sati.

U slučaju pojedinačne prijave na smještaj u dvokrevetnim sobama

U slučaju pojedinačne prijave na turističke aranžmane ili putovanja putnik može, s obzirom na odredbu druge stavke V. točke ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane, prepusti Elle Travel-u da se potrudi pronaći mu suputnika u istom turističkom aranžmanu s kojim bi dijelio sobu, odnosno koji je spreman s njim dijeliti sobu. Bez obzira na navedeno, svaki pojedinačno prijavljeni putnik mora prilikom prijave platiti doplatu za jednokrevetnu sobu, u slučaju da Elle Travel-u nije uspjelo naći drugog pojedinačno prijavljenog putnika.
U slučaju da se pojedinačno prijavljenom putniku pronađe suputnik u skladu s prvom stavkom ove točke, putniku se vraća doplata za smještaj u jednokrevetnoj sobi, odnosno doplata se obračunava na konačnoj uplati putovanja.

Za međukontinentalna putovanja i međukontinentalne turističke aranžmane

Prijave putnika na međukontinentalna putovanja i međukontinentalne turističke aranžmane primaju sve poslovnice Elle travel-a i druge ovlaštene turističke agencije do prodaje slobodnih mjesta, i to najkasnije 60 dana prije polaska. U slučaju da raspisane mogućnosti na pojedinačnom putovanju, odnosno turističkom aranžmanu to dozvoljavaju, prijava je moguća i unutar 60-dnevnog roka. Prilikom prijave putnik mora uplatiti iznos od 30% vrijednosti putovanja odnosno aranžmana, a preostali dio mora uplatiti najkasnije 14 dana prije početka putovanja.
Elle travel ne odgovara za promjene transfernih ili odlaznih letova koje avioprijevoznik može promijeniti; stoga je putnik dužan, prije pojedinog polaska odnosno prilikom svakog prekida putovanja, provjeriti i potvrditi sljedeći raspored putovanja najmanje 48 sati prije putovanja.

Za aranžmane

Loši vremenski uslovi kao što su nedostatak sunca te kiša ljeti ili pomanjkanje snjega zimi nije razlog koji bi se ubrojio u višu silu, zato Elle Travel razmatra slučajeve otkaza putovanja od strane putnika zbog loših vremenskih uvjeta u skladu s općim uvjetima za slučaj putnikovog otkaza putovanja. Izričito navodimo da odstupnina u slučaju najma apartmana vrijedi isključivo za otkaz najma čitavog apartmana, a ne za pojedinačne osobe.

Last minute putovanja i aranžmani s nižom cijenom

Putovanje u zadnji tren ili „last minute“ aranžman znači da se radi o zadnjim slobodnim turističkim aranžmanima.
Organizator povremeno ima mogućnost ponuditi i neke posebno označene aranžmane niže cijene kod kojih ime hotela nije nužno poznato prilikom sklapanja ugovora. To znači da ime objekta još nije navedeno u ugovoru o putovanju. Kod takvih aranžmana organizator jamči za podatke koji su navedeni u ugovoru i obuhvaćaju najmanje: kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji), tip sobe, uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive….) i mjesto smještaja. Kod takvih aranžmana putnik će se upoznati s imenom objekta smještaja najkasnije s obaviješću o polasku.

Zrakoplovni prijevozi s niskotarifnim avioprijevoznicima

Za letove s niskotarifnim avioprijevoznicima putniku je dozvoljen 1 komad ručne prtljage (naprtnjača/kovčeg), koji nosi u zrakoplov i čije najveće dimenzije mogu biti: 56 x45 x 25 cm. Precizno dozvoljena težina (i za ručnu prtljagu i za prtljagu koja se predaje prilikom prijave na let), koja je uključena u cijenu, navedena je u obavijesti koja se dobije prije polaska na putovanje i ovisi o izabranom prijevozniku.

  1. Kategorizacije smještajnih objekata i općenito o kućnom redu

Smještaji su u programima označeni u skladu sa službenom nacionalnom kategorizacijom u pojedinim državama i važeći su u trenutku izdavanja programa na koje organizator nema nikakvog utjecaja. Standardi turističkih ponuda među izabranim ciljevima različiti su i međusobno neusporedivi. Pri tome treba uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama činjenično odstupaju od kriterija koji vrijede u većini zapadnoeuropskih država, zato se na tim destinacijama preporučuje rezervacija smještaja više kategorije.
Kućni red, hrana, usluge, plaža kao i ostala ponuda hotela pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija. Na te elemente organizator nema nikakvog utjecaja.
Kod aranžmana označenih s “all inclusive” potrebno je pažljivo pročitati opis usluge u programu odnosno ponudi, jer sve »all inclusive« ponude nisu iste. Obično je osnovna usluga kod »all inclusive« ponude puni pansion (doručak, ručak i večera), a u obroke je uključeno piće.
Ako putnik prilikom rezervacije ne doplati sobu s posebnim karakteristikama (pogled na more, balkon, položaj – orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno registrirane za iznajmljivanje gostima u hotelu. Raspoređivanje u sobama u nadležnosti je hotelijera, a organizator putovanja nema na to nikakvog utjecaja. Putnikove želje može prenijeti, ali ne može garantirati da će iste biti ispunjene. Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da te najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dviju osoba. Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za dijete.

  1. Reklamacije odnosno pritužbe

Putnik se za nepravilnosti odnosno nedostatke mora pritužiti na licu mjesta vođi putovanja, Elle Travel predstavniku, odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, neposrednom izvođaču usluga, odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. Elle Travel neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno ponuđača usluge o reklamaciji koji će pokazati da nedostatke nije bilo moguće rješavati na licu mjesta.
Postupak pritužbe: Odmah na licu mjesta putnik mora reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a u njegovoj odsutnosti ponuđaču usluge. Pri uklanjanju uzroka pritužbe putnik je dužan surađivati s predstavnikom s dobrom voljom. Ako putnik odbije ponuđena rješenja reklamacije koja odgovaraju uplaćenim uslugama po programu, Elle Travel neće uzeti u obzir kasnije zahtjeve za povrat troškova ili smanjenje cijene putovanja. Ako uzrok pritužbe nije moguće ukloniti, putnik s predstavnikom mora sastaviti pismeni izvještaj. Nakon povratka s putovanja putnik je u zakonskom roku, a to su dva mjeseca od završetka putovanja, dužan poslati pismenu pritužbu preporučenom poštom na adresu: Elle Travel doo., Turalibegova 22, 75000 Tuzla, te priložiti dokaze koji će dokazati utemeljenost pritužbe (obvezno pismenu potvrdu s potpisom predstavnika ili ponuđača usluge, potencijalne račune zbog dodatnih troškova i sl.). Organizator je dužan prvi put pismeno odgovoriti putniku u roku od 8 dana od pristigle pritužbe, a zaključno u adekvatnom roku potrebnom za prikupljanje informacija o uzroku pritužbe kod ponuđača usluge. Dok organizator ne objavi odgovor na reklamacijski zahtjev putnika, putnik se odriče ulaganja pritužbe trećim osobama i nadležnim institucijama ili davanja informacija medijima i sličnih objava u javnosti kao što su društvene mreže, blogovi i web stranice.

Odgovornost za klevetu-

Član 6. (1) Svako lice koje prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem izražavanja neistinite činjenice, identificirajući to pravno odnosno fizičko lice trećem licu, odgovorno je za klevetu.

Obeštećenje- Član 10. (1) obeštećenje treba da bude u srazmjeri sa nanesenom štetom ugledu oštećenog i određuje se isključivo radi naknade štete. 

Efikasnost sudske zaštite –Član 14. -(1) Postupak po tužbama za naknadu štete zbog klevete iznesene u sredstvima javnog informiranja smatra se hitnim. Organizator će rješavati samo pritužbe u kojima uzrok nije bilo moguće otkloniti na licu mjesta. U slučaju da Elle Travel nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve prijaviti na licu mjesta kod stvarnog organizatora fakultativnog izleta, posjeta i sl. Bez pismene reklamacije Elle Travel neće razmatrati zahtjeve za smanjenje cijena, odštete i druge zahtjeve. Reklamacija mora biti potpisana; uložiti je može svaki putnik u svoje ime, a može za to i pismeno ovlastiti treću osobu. Ovlaštenje mora biti priloženo reklamaciji, u protivnom Elle Travel takve reklamacije neće razmatrati. Isto tako Elle Travel neće razmatrati reklamacije koje neće biti poslane na gore navedenu adresu i reklamacije poslane elektronskom poštom. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje.
U skladu s zakonom, najveća odšteta zbog neadekvatno izvedene usluge ograničava se na uplaćeni iznos. Putnik ima pravo na odštete u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ova odredba ne vrijedi u slučaju da je Elle Travel imao pravo na otkaz aranžmana ili promjene programa, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona. Ograničenje odgovornosti vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema prava na naknadu izgubljene dobiti te povrat nematerijalne štete i troškova koji su iz nje proizašli.

Elle Travel sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Smatra se da putnik potpisom ugovora daje suglasnost za obradu osobnih podataka u namjeri sklapanja i ispunjavanja ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost Elle Travel-u za prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Elle travel-a i njegovih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

Konačne odredbe

U svim cijenama iz ponude Elle Travel-a porez na dodanu vrijednost je već uračunat. U slučaju spora među strankama nadležan je sud u Tuzli.